Skip to main content

EESTI ROHELISE LIIKUMISE PROGRAMM 2021 

Eesti Rohelise Liikumise eesmärk on kaitsta looduskeskkonda tegevuste eest,  mis viivad Eestit kaugemale looduse taluvuspiiridest. ERL-i eesmärk tõukub  arusaamast, et sellisest tasakaalust kaugenemine on halb nii keskkonnale kui  inimesele. ERL annab sõna muidu hääletuks jäävale keskkonnale, olles selle kaitsja ja eestkõneleja ning kui kilp looduse ning selliste ideede, otsuste ja algatuste vahel, mis loodust ning inimest mõtlematult ning lühiajalise kasu nimel ohustaks ja hävitaks. 

ERLi tegevusväli on Eesti looduskeskkond ning Eesti ühiskond. ERL on üks  keskkonnaorganisatsioon paljude seas. Kõik keskkonnateemad on olulised, kuid  erinevad organisatsioonid keskenduvad oma väljal erinevatele teemadele. Oma  ajaloost, eelistustest ja pädevustest lähtuvalt keskendub ERL kolmele valdkonnale: 

  1. energia ja kliima 
  2. fosforiit ja maavarad 
  3. majandus ja tarbimine. 

See tähendab, et ERL teeb oma lõputu eesmärgi sihil töötades valiku pühendada oma piiratud vahendeid kindlas valdkonnas tegutsemisele ning jätab teised teemad – isegi, kui need on olulised – teistele organisatsioonidele. Nii suureneb tõenäosus, et ERL-i tegevusel on laiem mõju.

Fookuse hoidmiseks on hulk asju, mida ERL ei tee või mis pole ERL-i jaoks  prioriteetsed. ERL-i jaoks ei ole prioriteetsed tegevused, mis puudutavad indiviidi  tasandit, üksikisiku elustiili ja tarbimisharjumusi. ERL ei tegele tehnoloogiliste  lahenduste pakkumisega. ERL ei tegele eluslooduse kaitsega eraldiseisvalt maavaradest, energiast ja majandusest, kuivõrd seda teevad paremini teised. ERL ei keskendu muudele ühiskondlikele teemadele, mis ERL-i eesmärki ei saavuta ning fookustega ei haaku.

Oma eesmärgi sihil töötades teeb ERL erinevaid käike: 

  1. Takistab keskkonda ohustavaid kaevandus- ning taristuprojekte. Seda  saab teha nii läbi vastuargumentide esitamise, tegeliku keskkonnamõju kohta  teabe levitamise, lobi- ja meediatöö, mõttekaaslaste/koostöö organiseerimise,  protesti kui otsese vastuhaku koordineerimise. 
  2. Seisab vastu hävituslikele narratiividele keskkonna ning ühiskonna suhtest,  levitades uusi narratiive keskkonna, inimese, majandusmudeli ja tehnoloogia  kohta. ERL algatab arutelusid selle üle, millest võiks ühiskond looduse  taluvuspiiride sisse jõudmiseks loobuda (sh tasaareng) ning mida juba hävitatust  taastada; mis on hea ja säilitamist väärt ning millega tuleks üleüldise  keskkonnakriisi tõttu muutuvas maailmas rahu teha (sh süvakohanemine). 
  3. ERL arendab iseennast, et olla meie kolmest põhivaldkonnast huvituvatele  keskkonnakaitsjatele nähtav ning atraktiivne; et värvata, koolitada ning hoida  pädevaid eksperte; et omada selgelt eristuvat kuvandit; et olla organisatsioon,  mille tegevuse rahaline toetamine on mõistlik ning mõjus (püsiannetajatele atraktiivne); et olla pädev partner liitlasorganisatsioonidele ning hoida  nendega kahepoolselt kasulikke suhteid. ERL investeerib oma vahendite  suurendamisesse, et tulevikus veel rohkem mõju omada. 

Oma eesmärgi sihis erinevaid käike tehes kasutab ERL paratamatult piiratud  vahendeid. Oma vahendite teadvustamine, uute vahendite leidmine ning  olemasolevate parem kasutamine on ERL-i jaoks läbivalt oluline. 

ERL püüdleb selle poole, et tema käsutuses oleks alati järgnevad vahendid

  • Pädevad eksperdid ning energilised aktivistid. 
  • Pigem väiksem arv, aga sellevõrra suuremaid projekte tegevuste rahastamiseks  kolmes keskses valdkonnas ja võimalikult suur püsirahastus, mis võimaldaks  tegevuses paindlikkust. 
  • Tugevatest liitlastest koosnevad võrgustikud. 

Kinnitatud ERLi üldkoosolekul 22. mai 2021


Juhatuse kommentaare ja selgitusi programmile vaata siit:

ERL võttis vastu uue programmi