Skip to main content

Uku Lilleväli: Eesti ELi taastefondi meetmed on paljutõotavad, kuid esineb potentsiaalseid takistusi

2021-04-21 08:38:45

Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Uku Lilleväli tegi CEE Bankwatch Networki projekti raames lühiraporti 1.1 miljardisest EU taasterahastu fondi jaotamisest Eestis ja selle kooskõlast roheleppega.

Analüüsist tuleb välja, et Eestil on head kavatsused kasutada taastamisfondi selleks, et tagada roheline üleminek. Küll aga varjutab neid kavatsusi ebakindlus, kuna kõigi kava meetmete tarbeks puudub avalikult kättesaadav strateegiline raamistik ning paljud kavandatud meetmed võivad reaalsuses hoopis õõnestada Euroopa rohelist kokkulepet.

Näiteks on roheleppes EU tasandil keskne roll bioloogilisel mitmekesisusel ja ökosüsteemide säilitamisel. Eesti pole paraku meetmeid kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks antud teemal välja pakkunud.

Enamiku loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide seisund on Eestis kas ebasoodne või halb, mis viitab, et riik pole täitnud oma kohustust tagada ja taastada nende soodne seisund. Lisaks pole Natura 2000 aladele jääval metsamaal tehtud loodusdirektiivi elupaikade inventuuri 49% metsamaa ulatuses, mis tähendab, et märkimisväärne osa suure kaitseväärtusega metsadest on hävimisohus.

Taasterahastu kaudu investeeringute tegemine metsa- ja teiste elupaikade seisundi parandamiseks ning maa inventeerimiseks Natura 2000 võrgustikus ja väljaspool aitaks süsinikku siduda ning tagaks kliimamuutustega kohanemiseks vajalike ökosüsteemide säilimise. See aitaks kaasa ka taasterahastus nõutud kliimaeesmärkide saavutamisele.

Loe lühiraporti kohta lähemalt BWN blogist. Artikkel ja raport on inglise keeles.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!