CEE BANKWATCH NETWORK


Eesti Roheline Liikumine teeb koostööd üleeuroopalise võrgustikuga CEE Bankwatch Network. Erinevate projektide raames  jälgitakse Euroopa Liidu toetusrahade suunamist Eesti looduskeskkonda kaitsvate ettevõtmiste suunas. Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse eksperdid keskenduvad peamiselt neljale valdkonnale, milleks on õiglane üleminek, elurikkus, energiasiire ning fossiilne gaas.

 • Õiglane üleminek

Õiglane üleminek (Just Transition) on süntees rohepöörde ja sellega kaasnevatest ühiskondlikest muudatustest mõjutatud inimeste elukvaliteedi vahel. Eesti õiglase ülemineku piirkond on Ida-Virumaa, mis saab Õiglase Ülemineku Fondi kaudu korraliku toetussumma rohepöörde oluliseks kiirendamiseks. Kuulume õiglase ülemineku juhtkomisjoni ja Euroopa struktuurifondide seirekomisjoni ning seisame selle eest, et rohepööre Ida-Virumaal saab lähiaastatel olema nii keskkonna vaates piisavalt ambitsioonikas kui ka sotsiaalselt õiglane.

 • Elurikkus

Elurikkus (Biodiversity) on kestva ühiskonna alus. Nii Eestis kui Euroopas laiemalt on vaja peatada elurikkuse järjest kiirenev kadu ning panustada looduskaitsesse. 2020. aastal loodud EL elurikkuse strateegia aastaks 2030 täidab just seda eesmärki – strateegia elluviimiseks riiklikul tasandil on vaja rahastada mitmeid elurikkust toetavaid projekte. Töötame selle nimel, et Eesti toetaks eurofondidest elurikkust ning ükski projekt nii Ühtekuuluvusfondist kui ka Taastekavast ei kujutaks endast ohtu Eesti loodusele. Elurikkuse toetamine aitab Eestil kliimamuutustega kohaneda.

 • Energiasiire

Energiasiire (Energy Transformation) hõlmab fossiilkütuste asendamist taastuvate energiaallikatega, hajutatud energiatootmise laiendamist, kohalike energiaühistute loomist ja energiasäästu. Kõik need tegevused on vajalikud kasvuhoonegaaside heitme likvideerimiseks ja globaalse kliimakatastroofi vältimiseks. Töötame selle nimel, et Eesti valitsus ja tööstus kiirendaksid oma tegevust 100% taastuvenergial põhineva energiasüsteemi saavutamiseks hiljemalt aastaks 2050. Selle saavutamiseks osaleme Euroopa Liidu struktuuritoetuste kasutamise planeerimises ning uue pikaajalise energiamajanduse arengukava koostamises.

 • Fossiilne gaas

Fossiilne gaas ehk maagaas on saastav fossiilne kütus, mille tarneahela igas osas lekib metaani. Metaan on kasvuhoonegaas, mis soojendab kliimat 20 aasta vältel 86x intensiivsemalt võrreldes süsinikdioksiidiga. Hind sõltub rahvusvahelisest gaasiturust, mis jätab tarbijad haavatavaks ettearvamatult kõrgetele gaasihindadele ning suurendab energiavaesust. Lisaks sõltub gaasiturg impordist, mis vähendab meie energiajulgeolekut. Seisame selle eest, et järk-järgult lõpetada Eestis fossiilse gaasi kasutamine ning suunata riiki keskkonnasõbralikemate lahenduste poole.


Huvikaitse eksperdid:

 • Johanna Kuld

  Fossiilne gaas
  johanna@roheline.ee

 • Maris Pedaja

  Õiglane üleminek, energiasiire
  maris@roheline.ee

 • Carmen Kilvits

  Elurikkus
  carmen@roheline.ee

Koduleht:

RegENERate

Projekti eesmärk on toetada Euroopa Liidu ambitsiooni süsinikuneutraalsuseni jõudmiseks Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Projekt taotleb jõulisemaid samme efektiivse kliimapoliitika suunas, mis oleksid ühtlasi kooskõlas pikaajalise fossiilkütustest väljumise strateegiaga, hoonete energiatõhustamisega ja taastuvenergia kiirema kasutuselevõtuga. Luubi all on eelkõige fossiilkütustel põhinevad tööstuspiirkonnad, mille elanikkond on rohepöördest enim mõjutatud – täna fossiiilkütuste sektoris hõivatutele tuleb kindlustada õiglane üleminek kliimaneutraalse tuleviku poole.

Projekti partnerriigid:

Rumeenia: Bankwatch Romania Association

Slovakkia: Priatelia Zeme-CEPA

Eesti: MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

Läti: Zaļā brīvība 

Ungari: National Society of Conservationists (Friends of the Earth Hungary) 

Poola: Alliance of Associations Polish Green Network 

Bulgaaria: Ekologichno sdruzhenie „Za Zemiata“ Za Zemiata / Friends of the Earth Bulgaria

Projekti toetaja:

 • Projekti nimi:

  RegENERateLife

 • Projekti algus:

  01/01/2021

 • Projekti lõpp:

  31/12/2023

 • Rahastaja:

  LIFE’i programm

 • Projeti kogusumma:

  1,303,239 €

 • Ametlik veebileht:

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

 • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

  Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
  +372 5645 4459
  info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank