Skip to main content

Aktiivsete vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine

Projekti eesmärk on tõsta vabaühenduste ja olemasoleva kliimavõrgustiku huvi ning oskusi kliimapoliitikasse panustada nii kohalikul, riiklikul kui ELi tasandil. Seni puudub paljudel vabaühendustel teadlikkus, suutlikkus ning ühine hääl neis teemades mõjusalt kaasa rääkida.

Eesmärkide saavutamiseks on planeeritud järgnevad põhitegevused:

  • 1. Vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine – tõhusam võrgustumine ja koolitused.

  • 2. Kaasamise lihtsustamine riiklikes ja rahvusvahelistes kliimapoliitika protsessides – projektiperioodi jooksul on koostamisel mitmeid olulisi kliimapoliitikat mõjutavaid dokumente, eesmärgiks on dokumentides positiivse kliima- ja keskkonnamõju saavutamine ühenduste osaluse tulemusena.

  • 3. Kohaliku tasandi kliimapoliitika kujundamisel kaasarääkivate ühenduste huvi ja võimekuse suurendamine – tagatakse kohalikele kogukondadele professionaalne abi oma kogukonnas aset leidvate kliimaprobleemide lahendamisel.

Projekti toetab

Projekti “Aktiivse vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine” toetab Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia. ACF programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetuse saajate vahel. ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projektijuht

Demy Landson

Koduleht

Partnerid

Eestimaa Looduse Fond

Kesk-konna-õiguse Keskus