Skip to main content

Eesti Roheline Liikumine esitab pakkumuskutse: Kogukonnaenergeetika kasutuselevõtu majandusliku, geograafilise ja sotsiaalse teostatavuse uuring Ida-Virumaal aastani 2035

Taust

Ühistulise energiatootmise kontseptsioon ei ole Eestis uus. Esimese iseseisvuse perioodil tegelesid elektri tootmisega mitmed tarbijaühistud. Nõukogude perioodil asendati see tava aga tsentraliseeritud ja monopoolse suurenergeetikaga, mille tootmine koondus Ida-Virumaale. Nüüd, mil suurettevõtete tsentraliseeritud energiatootmise laastav mõju keskkonnale ja inimestele on ilmne ning energia- ja kliimakriis on põletavam kui kunagi varem, on demokraatlike, hajutatud ja säilenõtkete energiaühistute loomine hädavajalik. Kuigi Ida-Viru piirkonnas rakendatakse õiglase ülemineku territoriaalset kava ja jõus on maakonna energia- ja kliimakava, on kogukonnaenergeetika teostatavuse käsitlus käimasolevates  protsessides ebapiisav. Lisaks sellele on suurem osa Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF) rahalisest toetusest ette nähtud ettevõtetele, mistõttu on väljavaated kogukondlikele algatustele üsna piiratud. 

Eesti Arengufondi (EAF) hinnangul võib riigi ühistulise energiatootmise potentsiaal päikesepaneelide abil ulatuda 30GWh-ni aastas. EAFi analüüsis jõutakse järeldusele, et potentsiaali realiseerimisel võiks terves riigis jõuda tuhandete enerigaühistute loomiseni, prognoos  põhineb korteriühistute arvukusel. Ida-Virumaa kohta puudub konkreetne prognoos.

Uuringu teema

Uuringu eesmärk

Uuringu peamine eesmärk on põhjalikult analüüsida kogukonnaenergeetika kasutuselevõtu majanduslikku, geograafilist ja sotsiaalset teostatavust Ida-Virumaal aastani 2035, mis on kinnitatud põlevkivist väljumise tähtaeg elektritootmises. 

Väljundid

Töövõtja  vastutab uuringu läbiviimise  eest, esitates kaks tööversiooni ning lõpliku versiooni. Lõplik versioon on 30-40 lehekülge pikk, elektroonilises formaadis, eesti ja vene keeles (tööversioonid koostatakse eesti keeles, lõplik versioon tõlgitakse vene keelde) ning sisaldab järgmisi osi: 

  1. Kokkuvõte: EE+RUS+ENG (max 2 lk)
  2. Sissejuhatus (max 2 lk)
   Lühiülevaade (max 1 lk) Euroopa Liidu ja riiklikest eesmärkidest (sh REPowerEU-ga kaasnev kogukonnaenergeetika arendamise ambitsioon) ning regiooni energeetika stsenaariumitest aastani 2050  (sh õiglase ülemineku territoriaalne kava ja Ida-Virumaa energia- ja kliimakava). Lisaks dokumendipõhine ülevaade senistest kogukonnaenergeetika rakendamise peamistest takistustest (max 1 lk).
  3. Analüüs  (25-35 lk)
   Uuringu eesmärgile (2.1 Uuringu eesmärk) tuginedes tuleb uuringus keskenduda kogukonnaenergeetika (päikesepaneelide) kasutuselevõtu majanduslikule, geograafilisele ja sotsiaalsele teostatavusele Ida-Virumaal aastani 2035. Uurimuse teostaja(d) annab(annavad) põhjaliku ülevaate päikesepaneelide paigaldamise  potentsiaalsetest asukohtadest, võimsustest ja elanike valmisolekust ning tahtest osaleda energiaühistustes. Lisaks eeldame töövõtjalt ülevaadet rahastusvajadusest, et hõlbustada üleminekut hajutatud energiatootmisele.

   Analüüs peaks käsitlema järgnevaid aspekte (punktid 3.1-3.5). Palume arvestada, et uuringu läbiviija vastutab uuringu metodoloogia väljatöötamise eest, mille osas sõlmitakse tööandjaga kokkulepe enne töövõtulepingu allkirjastamist

     • Ida-Virumaa elanike hetkeolukorra ja sotsiaalmajandusliku profiili kirjeldus – dokumendipõhine uuring
     • Ida-Virumaa elanike energiaühistutesse investeerimise valmisoleku ja võimekuse hindamine – eeldame nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset käsitlust, palume kandidaadil pakkumisse lisada ülevaate metodoloogiast
     • Päikeseenergia tootmiseks sobivate alade kaardistamine ja kaardil visualiseerimine  – pakkujal palume pakkumisse lisada ka täiendavate tabelite, graafikute, jms ettepanekud
     • Võimalike kaasomandisse kuuluvate päikesepaneelide võimsuste kalkulatsioonid (arvestades  aastaajalisi erinevusi)
     • Rahastamisvajadus ja hinnanguline tasuvusperiood rühmitatuna energiaühistute liikide kaupa (seoses eelnevate punktide tulemustega)

  4. Kokkuvõte (1 lk)
  5. Ettepanekud kogukonnaenergeetika kasutuselevõtuks Ida-Virumaal (1-2 lk)

Peale analüüsi avaldamist eeldame vähemalt ühelt uurimuse läbiviijalt valmisolekut osalemaks kahel tutvustusüritusel kohalike omavalitsuste ametnikega (lepinguline kohustus, mis täpsustub osapoolte kokkuleppel lepingu sõlmimisel). Lisaks eeldame, et töövõtja on avatud suhtluses tööandjaga ning panustab arutellu seoses analüüsi avalikustamise ja levitamisega.

Üldised nõuded

Pakkuja on vastutav lõpliku versiooni korrektuuri, toimetamise, vorminduse ning rahastajate logode ja disclaimer’ite lisamise eest. Eesti Roheline Liikumine esitab koostöös CEE Bankwatchiga tööversioonidele kommentaare (sätestatud punktis 3. Ajaraam) ja vastutab väljaande levitamise eest. Analüüs peab olema kooskõlas Bankwatchi poliitiliste seisukohtadega, mida arutatakse lepingu sõlmimisel.

Ajaraam

08.04 pakkumiste esitamise tähtaeg
16.04 – otsus ja lepingu sõlmimisest teatamine
23.04 – lepingu allkirjastamine, esialgne kooskõlastamine uuringu eesmärkide kindlaksmääramiseks   
aprill-september – andmete kogumine, analüüs ja uuringu ettevalmistamine   
19.09 esimese tööversiooni esitamine
26.09 – esimesed tellija-poolsed kommentaarid (ERL + Bankwatch)
08.10 teise tööversiooni esitamine (tellija kommentaaride põhjal)
15.10 – teised tellija-poolsed kommentaarid (ERL + Bankwatch)
26.11 lõplik versioon eesti keeles
03.12 lõpliku töö esitamine tellijale (sh keeletoimetatud venekeelne tõlge, küljendus ja kujundus)
detsember – analüüsi avalikustamine 

Juhul kui mistahes põhjusel on vajalik ajaraami muuta, on võimalik see lepingu sõlmimisel kokku leppida.

Eelarve

Maksimaalselt  20 000 EUR (sh käibemaks)

Sobiva kandidaadi profiil

Taastuvenergia valdkonna eksperdid ja institutsioonid, kellel on kvalifitseeritud sotsiaaluuringute pädevus. Eeldame, et projekti tiim koosneb projektijuhist ja vähemalt kahest eksperdist, kellest üks võib täita ka projektijuhi ülesandeid. Soovitav on eelnev kogemus taastuvenergia ja hajutatud energiatootmise alaste teadusuuringute juhtimisel ning vähemalt kolm taastuvenergiaga seotud projektijuhtimise kogemust. Nõutud on nii vene kui inglise keele oskus, välja arvatud juhul, kui konsultant tellib analüüsi ja kokkuvõtte tõlke vene ja inglise keelde allhanke korras.

Taotlemise kord

Kandidaadid peavad saatma taotlused hiljemalt 8. aprilliks 2024 kertu.laherand@bankwatch.org (cc maris.pedaja@bankwatch.org).    

Pakkumine peab sisaldama järgnevat:   

 • CVd, milles tuuakse välja uuringusse panustavate ekspertide nõutav kvalifikatsioon ja kogemus
 • 2-leheküljeline uurimuse kavand, mis sisaldab pakkuja väljapakutud metoodikat kõigi hankija poolt ette nähtud punktide täitmiseks (Väljundid)  ning kavandatud andme- ja teabeallikaid
 • Taotleja  rahaline pakkumine koos käibemaksuga  
 • Viited taotleja senistele sarnastele uuringutele

Taotlejad jäetakse hankemenetluses osalemisest välja juhul kui:

 • nad on pankrotis või likvideerimisel, nende üle peetakse kohtumenetlust, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, nad on peatanud äritegevuse, nende suhtes on algatatud menetlus või nad on mis tahes sarnases olukorras, mis tuleneb siseriiklikes õigusaktides sätestatud samalaadsetest menetlustest;    
 • nad on süüdi mõistetud nende ametialase käitumisega seotud õigusrikkumises kohtuotsusega, mis on jõustunud;    
 • nad on süüdi raskes ametialases väärkäitumises, mis on tõendatud mis tahes õigustatud viisil;    
 • nad ei ole täitnud kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega vastavalt selle riigi õigusnormidele, kus nad on asutatud, või selle riigi õigusnormidele, kus leping täidetakse;
 • nende suhtes on tehtud res judicata jõudu omav kohtuotsus pettuse, korruptsiooni, kuritegelikus organisatsioonis osalemise või muu ühenduste finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse eest.

Valik

Valikukriteeriumid on järgnevad:

 1. ametialane pädevus: CV usaldusväärsus, varasemad publikatsioonid, võrdlusnimekiri kogemustest sarnastes või seotud projektides; (5p)  
 2. projektitaotluse kvaliteet ja tingimustele vastavus; (5p)   
 3. rahaline pakkumine; (3p)  
 4. Muu lisaväärtus analüüsile (nt muud tegevused Ida-Virumaal või teistes õiglase ülemineku regioonides ); (3p)

Valiku tulemustest teavitatakse taotlejaid e-posti teel hiljemalt 16.04.2024. Valituks osutunud kandidaadilt oodatakse lisaks töölepingule ka deklaratsiooni, mis tõendab, et ta ei ole olukorras, mis võiks olla hankes osalemisest väljaarvamise alus (vastavalt Bankwatchi sisekorra reeglitele).