Põhikiri

Mittetulundusühing “Eesti Roheline Liikumine” on asutatud 23. mail 1988, muudetud põhikiri on kinnitatud Rohelise Foorumi otsusega 8. jaanuaril 1995, viidud vastavalt Roheline Foorumi otsusele mittetulundusühingu seadusega kooskõlla 21. jaanuaril 1997,  muudetud Rohelise Foorumi otsustega 6. aprillil 2002, 21. mail 2004, 23. aprillil 2005, 14. aprillil 2007, 5. aprillil 2009, 18. jaanuaril 2015 ja 22.mail 2021.

I Üldsätted

1.1. Ühingu ametlik nimetus on mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine.
1.2. Eesti Rohelise Liikumise asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
1.3. Eesti Roheline Liikumine (ERL) ühendab keskkonnahoidlikku mõtteviisi kandvaid inimesi, kujundab hoolivat ja loodust väärtustavat eluviisi ja suunab ühiskonda tegema keskkonnateadlikke valikuid ja otsuseid.
1.4. ERL-i eesmärgiks on kaitsta looduskeskkonda tegevuste eest, mis viivad Eestit kaugemale looduse taluvuspiiridest. [Muudetud 22.05.2021]
1.5. Kehtetu
1.6. ERL teeb koostööd ERLi eesmärke toetavate üksikisikute ja organisatsioonidega,
1.7. ERL-ile on omane vaadete paljusus ja vaba mõttevahetus.
1.8. ERL taunib vägivalda ja sallimatust.
1.9. ERL on ülemaailmse keskkonnakaitseliikumise osa.
1.10. ERL majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.11. ERL on asutatud tähtajatult.
 

II ERL liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. ERL-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik alates koolieast, kes tunnistab ja järgib ERL-i põhikirja, olenemata kodakondsusest, rahvusest, rassist, vanusest, soost ning usulisest või parteilisest kuuluvusest ning kes esitab ERL juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse ja tasub ERL üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
2.2. ERL liikmeks saamise otsustab ERL juhatus või põhikirja punktis 2.6. toodud juhul üldkoosolek.
2.3. ERL-ist välja astumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. ERL-st saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul. ERL juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist ERL-st välja astunu ERL liikmete nimekirjast.
2.4. ERL liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui ERL liige:
a) ei ole pärast võlgnevuse meeldetuletamist juhatuse poolt majandusaasta lõpuks tasunud ERL liikmemaksu või
b) tegutseb ERL põhikirjaliste eesmärkide vastaselt.
2.5 ERL liikme väljaarvamise otsustab ERL juhatus oma koosolekul, teatades kirjalikult väljaarvatava liikmele väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. ERL juhatuse poolt välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ERL üldkoosolekul.

 

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. ERL liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega või kirjaliku volitusega ERL üldkoosolekul;
b) olla valitud ERL juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
c) saada ERL juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ERL tegevuse kohta.
3.2. ERL liige on kohustatud:
a) järgima ERL tegevuses osalemisel põhikirja ja ERL organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ERL liikmemaksu;
c) teatama ERL juhatusele ERL liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi (juriidiliste isikute puhul aadressi ja registreerimisnumbri) ning teatama uued kontaktandmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
d) tasuma ERL liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel.
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ERL liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt on kõik üldkoosolekul osalevad ERL liikmed, alusel.
 

IV Üldkoosolek

4.1. ERL kõrgeimaks organiks on ERL üldkoosolek – Roheline Foorum, millel igal ERL liikmel on üks hääl.
4.2. Rohelise Foorumi pädevuses on:
a) ERL põhikirja muutmine;
b) [Kustutatud 22.05.2021];
c) ERL eesmärgi muutmine;
d) juhatuse liikmete määramine;
e) revisjonikomisjoni määramine;
f) juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
g) ERL tegevuse lõpetamine;
h) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ERL esindaja määramine;
i) ERL-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
j) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. ERL üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ERL liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui ERL huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ERL juhatus vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku algust igale ERL liikmele teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5. Üldkoosolek on otsusevõimeline sõltumata osalevate ja esindatud ERL-i liikmete arvust
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud või esindatud ERL liikmetest ja ERL põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.7. Iga liige võib osaleda üldkoosolekul maksimaalselt 10 kirjaliku volitusega.
4.8. ERL põhikirja muutmiseks ja ERL tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus; ERL eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi üldkoosolekul osalevate ERL liikmete nõusolek.
 

V Juhatus

5.1. ERL tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 3 ja maksimaalselt 7 liiget. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks. [Muudetud 22.05.2021].
5.2. Üldkoosolek võib määrata juhatuse ametiajaks kuni kaks juhatuse asendusliiget. Asendusliige asub juhatuse liikme ametisse, kui viimane loobub juhatuse liikme ametist ning on esitanud juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse. [Muudetud 22.05.2021]
5.3. Juhatus esindab ERL kõigis õigustoimingutes.
5.4. Juhatuse pädevuses on ERL poolt keskkonnakaitsega tegelevate valitsusväliste mittetulundusühingute ja sihtasutuste asutamise või asutamises osalemise üle otsustamine.
5.5. ERL nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 15 000 eurot, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult. [Muudetud 22.05.2021]
5.6. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik vähemalt poolte juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
 

VI Revisjonikomisjon

6.1. ERL-i üldkoosolek võib määrata ametisse revisjonikomisjoni üheks aastaks. [Muudetud 22.05.2021]
6.2. ERL revisjonikomisjon kontrollib põhikirjast kinnipidamist ja ERL finantstegevust ning annab aru üldkoosolekule.
6.3. Revisjonikomisjon on otsusevõimeline, kui selle töös osaleb üle poole valitud liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 

VII Osakondade õigused ja kohustused

7.1. ERL liikmed võivad piirkondlikul alusel moodustada ERL piirkondliku osakonna (piirkondliku liikumise), mille kinnitab ERL juhatus.
7.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.
7.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 1 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
7.4. Osakonnale jääb 1/2 osakonda kuuluvate ERL liikmete liikmemaksust.
7.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.
7.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ERL juhatusele 2 nädala jooksul peale ERL majandusaasta lõppu.
 

VIII Majanduslik tegevus

8.1. ERL-i majanduslikuks aluseks on laekumised:
a) liikmemaksudest;
b) füüsiliste ja juriidiliste isikute toetustest ja annetustest;
c) publikatsioonide ja atribuutika müügist;
d) liikumise korraldatavatel üritustel laekunud tuludest;
e) subsiidiumidest ja piirkondlike liikumiste annetustest;
f) muudest laekumistest.
8.2. ERL vahendeid kasutatakse:
a) majandusliku ja organisatoorse tegevuse korraldamiseks;
b) töötajate ja juhatuse liikmete töötasudeks;
c) töötajate ja juhatuse liikmete lähetuskuludeks;
d) ekspertide töötasudeks;
e) auhindade, preemiate ja stipendiumite väljaandmiseks;
f) konkursside korraldamiseks;
g) ürituste korraldamiseks;
h) rahvusvaheliste kontaktide arendamiseks;
i) sihtfinantseerimislepingutes ettenähtud kulutusteks;
j) muudeks liikumise eesmärkidega seotud kulutusteks.
 

IX Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

9.1. ERL ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
9.2. ERL likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.3. ERL lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule.

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank