Skip to main content

Keskkonnapoliitika

Missioon

Kinnitatud Rohelisel Foorumil 5. aprillil 2009: Eesti Roheline Liikumine (ERL) ühendab keskkonnahoidlikku mõtteviisi kandvaid inimesi, kujundab hoolivat ja loodust väärtustavat eluviisi ja suunab ühiskonda tegema keskkonnateadlikke valikuid ja otsuseid.

Visioon

Keskkonnateadlik ühiskond, kus otsuste langetamisel on pikaajalised keskkonnakaalutlused olulisemal kohal kui ühiskonna või indiviidi lühiajaline kasu.

Eesmärgid

 • hoida ja säilitada looduslikku mitmekesisust
 • toetada ressursside tarbimist alla nende taastumisvõime
 • toetada ökoloogiliselt tervikliku, säästvuse põhimõtet järgiva ja keskkonnakaitsepõhimõtteid arvestava seadustiku loomet
 • tõsta ühiskonna keskkonnaalast teadlikkust
 • kaasata oma liikmeid ja avalikkust aktiivselt keskkonnakaitsetegevusse
 • propageerida säästlikku tarbimist
 • aidata kaasa keskkonnahoidlike tehnoloogiate arengule ja kasutuselevõtule
 • reageerida operatiivselt keskkonnaohtlikele projektidele ja tegevustele
 • teadvustada Eesti keskkonnaprobleeme ja otsida neile lahendusi rahvusvahelisel tasemel

Tegevusvormid oma eesmärkide saavutamiseks

 • julge ja avalik aktsioon keskkonda kahjustavate isikute ja organisatsioonide vastu
 • avalik osalemine demokraatlikes protsessides ja seadusloomes
 • koostöö teiste Eesti ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega
 • koostöö teadusasutuste, teadlaste, võrgustike ja partneritega kogu maailmas
 • suhtlus avalikkusega läbi meedia, ürituste, küsitluste, konverentside jms
 • erinevate publikatsioonide toimetamine ja avaldamine
 • keskkonnaalaste uurimuste ja projektide teostamine
 • enesetäiendamine ja isikliku eeskuju rakendamine

ERLi keskkonnapoliitika lähtub Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) vastavatest eesmärkidest.