Meeleavaldus puidupõletamise kinnimaksmise ja metsainfo salastamise vastu

2021-06-15 13:18:32

Homme, 16. juunil kell 13:00 toimub meeleavaldus Riigikogu ees.

Vabariigi Valitsus soovib seaduseelnõude muudatustega toetada põlevkivikateldes biomassi massilise põletamise ning seadustada Keskkonnaagentuuri juhtide seadusevastane käitumine statistilise metsainventuuri lähteandmetele ligipääsu piiramisel. Selline käitumine on lubamatu, sest see suurendab survet metsade raiele Eestis, võimendab kliimamuutusi ning kaotab võimaluse teadlastel kontrollida riigi tegevuse õiguspärasust.Kolmapäeval 16.06 toimub Riigikogus seaduseelnõu 156 2. lugemine ja 292 lõpphääletus.

Koguneme Toompea Lossi esisel, et tuua avalikkuse ette eelnõude looduskeskkonda hävitav ja kuritegelik olemus. Meeleavaldusel võtavad sõna teadlased ja keskkonnakaitsjad. Mikrofon on avatud.

Eesti Riik peab loobuma maksumaksja raha kasutamisest biomassi põletamise toetamiseks ja kliimamuutuste võimendamiseks!
❗️ Valitsus peab kindlustama sõltumatutele osapooltele SMI alusandmetele ligipääsu, andmete pealt tehtav statistika peavad olema sõltumatult kontrollitav.
❗️ Metsaregistris olevad raieandmed peavad olema kättesaadavad ja kontrollitavad ka akadeemilise või riiklike ekspertiiside (Riigikontroll) poolt.

SE 156 Eelnõuga 156 soovib Valitsus toetada põlevkivikateldes biomassi massilist põletamist koos põlevkiviga. Eelnõu põhjendamiseks kasutatakse EL seadusauku, mis sätestab, et biomassi põletamine on CO2 neutraalne ja seega kliimasõbralik tegevus, seega peaks põletamine kaasa aitama ka kliima ja taastuvenergia eesmärkide täitmisele. Puidu põletamisel paiskub KWh kohta õhku rohkem süsinikku kui fossiilkütustest, mistõttu põhineb eelnõu valedel. Numbrite mitte arvestamine ei vabasta meid masspõletamisega kaasnevast kahjust.

Teadlased on kutsunud Euroopa Liitu ja liikmesriike energiaks puidu põletamist lõpetama. Eesti Riik peab loobuma maksumaksja raha kasutamisest biomassi põletamise toetamiseks ja kliimamuutuste võimendamiseks!

SE 292 Eelnõuga 292 soovib Valitsus muuseas piirata ligipääsu SMI-andmete ja need salastada. Kuigi eelnõus on välja toodud tingimused, mille puhul Keskkonnaagentuur võib andmed väljastada, ei välista eelnõu Keskkonnaagentuuri direktori omavoli alusel andmete väljastamisest keeldumist. See piiraks võimalust sõltumatult kontrollida riigi tehtud mõõtmisi ja arvutusi ning metoodikat, mis on oluliseks aluseks raiemahtude määramisel ning CO2 tasuta kvootide saamisel EL-ilt.

Sisuliselt võimaldaks see riigil kergesti valetada oma rahvale ja näidata puidu tagavara tegelikkusest suuremana. Niivõrd oluliste andmete salastamine on lubamatu ning ohustab Eesti looduskeskkonda.

Värskete andmete järgi on Eesti puistute puidutagavara vähenenud aastaga üheksa miljoni tihumeetri võrra ehk Eesti metsa netojuurdekasv oli 9 miljonit tm. Keskkonnaagentuur väitis aga eelmisel nädalal SMI-andmetelt tehtud järeldusi tutvustades, et netojuurdekasv oli 14 miljonit tm. 9 ja 14 on üpris erinevad arvud. Need andmed vajaksid kontrollimist. Kontrollimist, mida SE 292-ga üritatakse piirata.

Eelnõu kriitilised täiendusettepanekud ei ole läbinud arutelu komisjonides. Arutelu on aga kriitilise tähtsusega Riigikogu õiguspäraseks toimimiseks. Nõuame Riigikogult seadusemuudatuste üle arutelu.

Need on vaid mõned valukohad, mis antud eelnõudega katastroofiliselt valesti on. Ametnike ja valitsuse omavolitsemine ohuks rahva ja looduse püsivusele. Kiirkorras seaduste läbisurumine ei ole aksepteeritav.

Kaanefotol Valgesoo Mets, autor Külli Kolina

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank