Uudised

Mis toimus Eesti Rohelise Liikumise üldkoosolekul?

12:25 10. aprill 2017
Author: Anna Trei

19. märtsil toimus Tartu Loodusmajas Eesti Rohelise Liikumise üldkoosolek. Koosolekul osales 14 ERLi liiget ning 11 volitustega esindatud liiget ning 2 ERLi liikmeskonda mittekuuluvat osalejat. Päevakorra punktid hõlmasid nii ülevaadet 2016. aasta tegevustest, majandus- ning revisjonikomisjoni aruannete tutvustamist ja kinnitamist, kui ka uue juhatuse kandidaatide tutvustamist ja valimist.

Majandusaasta aruande ülevaatamisel tehti ettepanek 2017. aasta jooksul teha BAPP programmist saadud vahenditest moodustatud reservfondile revisjon.

Organisatsiooni rahastus on hetkel tänu pikaajalistele projektidele tagatud, samas pole uute sarnaste projektide rahastuse taotlemine olnud edukas ja jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb aktiivselt tegeleda uute rahastusvõimaluste otsimisega. Tugev koostöö katus- ja sõsarorganisatsioonidega läbi ühisprojektide tagab pideva infovoo ja võimaluse koostöös teistega avanevaid rahastusvõimalusi ära kasutada eesmärgipäraste tegevuste rahastamiseks.

Pikem arutelu tekkis ka liikmemaksude kogumise teemal. See on oluline omavahendite allikas, kuid selleteemaline  andmete kaasajastamine ja vahetu suhtlus liikmetega on väga töömahukas. Muuhulgas tehti ettepanek kaaluda sellise töö tasustamist tulemuspõhiselt.

ERL üldkoosolek toimus 19. märtsil Tartu loodusmajas. Foto: Peeter Vissak.

 

Üldkoosoleku otsusega jäi seekord revisjonikomisjon määramata, selle asemel on kõigil liikmetel võimalik tutvuda vastavate dokumentide ja aruannetega ning soovi korral ise revisjonikomisjoni ülesannetega tegeleda.

Seejärel valiti uus juhatus järgmiseks perioodiks. Uue juhatuse moodustavad: Kai Allikas, Kadri Tõnnisson, Kaupo Schütz, Marian Hiire ja Mart Kullamaa. Järgnevalt saab lugeda, kuidas iga juhatuse liige ennast lähemalt tutvustab.

Marian Hiire

Olen maalaps, kes on pidevalt otsinud head teed, kuidas siin Maal toimetada. Tartu Ülikoolis lõpetasin ökoloogia ja elustiku kaitse bakalaureuseõppe, täiendavalt olen õppinud veel okeanograafiat, geograafia õpetamist ning nüüd olen loodusseaduste õppimisest edasi liikunud inimeste loodud seaduste õppimisele – käsil on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamine. Väljaspool ametlikke õppeasutusi, on elu mind õpetanud nii Mehhikos kui Kanadas, kõige rohkem vast aga oma pere rüpes, koos laste ja igapäevatoimetustega. Tegutsen ka permakutuuri disaineri ja koolitajana - see on valdkond, millest pidevat inspiratsiooni ammutada. ERL-i liige olen juba rohkem kui 10 aastat, olen tegutsenud vabatahtlikuna nii Eestis kui ka Euroopas. Nüüd, tagasi Tartus olles, on inimesed ja rajad mind ERL-iga taas kokku toonud. Targema ja avarama pilguga oskan ehk jagada kogetut ning õppida midagi uut. Olen avastanud, et paljud praegused (keskkonna)probleemid on võimalik tagasi “jälitada” mullani – selleni, mis tsivilisatsioone toidab ja elus hoiab. Olen tuttav kasvamise ja kasvatamisega, põllumajandusega ja nüüd üha rohkem ka keskkonnaõigusega, miks mitte ka looduse õigustega? Suhtun ERL-i kui kogukonda ja arvan, et inimestel on teineteisega koos toimimisest ja toimetamisest palju võita!

 

Kadri Tõnnisson

Olles ERLi liige 2003. aastast ning tegutsenud siin nii vabatahtlikuna kui projektijuhina usun, et tunnen organisatsiooni toimist ning meie eesmärke üsna hästi ning minu osalus ERLi juhatuse töös aitab organisatsiooni heale toimimisele kaasa. Omades loodusteaduste erialalt magistrikraadi saan vajadusel töötajatele ka sisulistes teemades tuge pakkuda. Juba aastast juhatuse liikme kogemust omades usun, et suudan juhatuse liikmele usaldatud ülesannetega hästi toime tulla. Minu nägemuses on ERLi roll tavainimestele keskkonnaalase info edastamine. Sealhulgas keeruliste keskkonnaproblee­mide lahti mõtestamine ning selgitamine. Tähelepanu juhtimine nendele keskkonnaküsimustele, mis ühiskonnas piisavat tähelepanu ei ole pälvinud. Seda nii Rohelise Telgi formaadis väliüritustel osaledes kui läbi kampaaniate korraldamise (nagu TTIP kampaania). Usun, et ühe kindla ülesande seadmine ja sellele juures püsimine aitab paremini fookust hoida ning vähese võimekuse oludes prioriteete seada.

 

Kai Allikas

Olen üles kasvanud väikeses külas Pärnumaal ning viimastel aastatel Tartusse pidama jäänud. Side loodusega on minu jaoks alati oluline olnud ja inspireerinud rohkem teada saama. ERLis töötades ja juhatuse liikmena on mul võimalus tegeleda sellega, mis on oluline ja kaasata sellesse tegevusse teisi inimesi.

Minu jaoks on oluline, et ERL oleks avatud uutele ideedele ja inimestele, aga samas oleks tal kindel siht silme ees. Praegu näen, et oluline on töötada dogmadega Eesti energeetikas, seda nii põlevkivitööstuse kui taastuvenergeetika valdkonnas. Lisaks jäävad alati päevakorda erinevad tarbimisega seotud teemad.

 

Kaupo Schütz

Olen omandanud Maaülikoolis magistrikraadi keskkonnamajanduse erialal. Ennast loodusvaldkonnaga kursis hoidmiseks olen olnud aastaid Eestimaa Looduse Fondi talgujuht ja ka ennast võimaluse korral koolitanud edasiseks arenguks.

Seoses mu eelneva töökohaga olen palju reisinud, elanud ja töötanud välismaal, mis on andnud mulle laia silmaringi keskkonna- ja looduskaitse valdkonnas. Sellest lähtuvalt näen lahendusi, kuidas arendada, suunata ja uuendada Eesti keskkonnakaitse korraldust. Meil kõigil on hea elada, kui kõik osapooled on rahul.

Hetkel Eestis näen mitmeid põletavaid probleeme, alustades liigirikkuse säilitamisest, metsade ülemajandamisest, poollooduslike koosluste taastamisest jne. Mitte vähem tähtsad on eesseisvad kolossaalsed ettevõtmised, nagu Rail Baltic ja uraani kaevandamise idee.
Olen valmis seisma nende ja kõikide teiste ettevõtmiste korrral kindlalt ERL-e juhatuse nimel, et säiliks see, mille nimel Eestimaa Roheline Liikumine on läbi ajaloo seisnud.

 

Mart Kullamaa

Vanuses 10-15 a. võtsin osa Eesti skautide liikumisest, milles mul tekkis tugev side loodusega, austus ja lugupidamine selle suhtes. Alates 12. eluaastast olen olnud mesinik. See annab mulle erakordselt lähedase sideme eluslooduse ja selle rütmidega. Peale ülikooli lõpetamist 2011 alustasin karjääri kutselise mesinikuna. Olen olnud Eesti mesinike liidu juhatuse liige, hetkel Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse liige ning selle esindaja Euroopa katuseorganisatsioonis, mille läbi oman rahvusvahelise koostöö kogemust -  seisan putuktolmeldajate ning läbi selle ökosüsteemi kui terviku huvide eest. Loodan seda tegevust jätkata ja laiendada ka koostöös Eesti Rohelise Liikumisega.

 

ERL uus juhatus (vasakult): Marian Hiire, Kadri Tõnnisson, Kai Allikas, Kaupo Schütz. Pildilt puudub Mart Kullamaa (Foto: Peeter Vissak.