Käimasolevad projektid

ELi ja USA vabakaubandusleppe vastane kampaania

10:03 07. aprill 2015

Rohelise Tee Õhtu

13:34 21. oktoober 2014

Rohelise Tee Õhtute näol on tegemist keskkonnateemaliste aruteluõhtute sarjaga, mille keskmes on teemad, mida tutvustavad vastava ala eksperdid viisil, mis näitab osavõtjatele keskkonnateemade läbipõimitust nende igapäevaelus tehtavate valikute ning otsustega.

Sündmuse formaat tuleb 1989. aastal ühes Põhja-Londoni pubis alguse saanud juhuslikust keskkonnateadliku sõpruskonna kohtumisest, mida 1990. aastal hakatigi kutsuma nimega Green Drinks (www.greendrinks.org).

Kohtumised järgivad ideed, et need on avatud kõigile, kellele läheb korda keskkond ja kes on valmis avaldama oma arvamust roheteemadel. Kogunemised toimuvad kokkuleppeliselt kord kuus. Iseorganiseerunud kodanikualgatuse korras on see formaat haaranud tänaseks hetkeks võrgustikku 636 linna üle maailma.

Eestis alustati sedalaadi kogunemistega 2011. aasta aprillis Rohelise Tee Õhtu nime all. Kohtumistel on arutletud selliste teemade üle nagu Rail Balticu ehitamine, Tartu kesklinna üldplaneeringu keskkonnamõjud, ökotsiid Euroopas, Eesti Keskkonnaühenduste Koja tegemised, keskkonnaajakirjandus, Tartu Maheaia tegemised jpm põnevat.

Täpsemat infot ürituste kohta leiab Rohelise Tee Õhtu Facebooki lehelt.

Rohelise Tee Õhtuid korraldab Eesti Roheline Liikumine koostöös Tartu loodusmajaga. Teeõhtuid toetavad Tartu linn ja Põhjala Teetalu.

ERL ja Bankwatchi keskkonnaalase arengukoostöö projekt

10:04 11. august 2014

Eesti Roheline Liikumine käivitas jaanuaris 2015 uue kolmeaastase projekti nimega „Development Education and Awareness-Raising“ (DEAR) ehk „Arenguharidus ja teadlikkuse suurendamine“, tehes seda koostöös oma pikaajalise partnerorganisatsiooniga CEE Bankwatch Network. Seda projekti rahastab Euroopa Liit, mille liikmesriikide kodanikele tutvustatakse arenguküsimusi eesmärgiga kaasata üldsust nii seniste hoiakute ja tegevuste muutmisse kui ka ülemaailmset vaesust vähendavate meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse. Vastava programmi raames propageeritavate uuenduste seas on mõistagi jätkusuutlik areng ja muud energiasäästlikud ja keskkonnahoidlikud lahendused.

CEE Bankwatch Network, mille tegevuspiirkonnaks on Kesk- ja Ida-Euroopa, on rahvusvaheline valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide ühendus, mis moodustati ametlikult 1995. aastal. Tänapäeval kuulub sellesse koostöövõrgustikku peale ERLi veel 15 organisatsiooni kokku 14 riigist. Bankwatchi tegevus hõlmab keskkonnaasjade otsustamises kohalike organisatsioonide osalemise edendamist, kahtlaste projektide võimalike ja tegelike mõjude uurimist, probleemsete rahastamistavade muutmise taotlemist, eelkõige energeetika, transpordi, mäetööstuse ja jäätmekäitluse vallas, ning põhjaliku ja kergesti kättesaadava teabe ja kriitika, mis pakub mitmeid jätkusuutlikumaid alternatiive, levitamist.

DEAR-projekti eesmärgi võib jagada kolmeks järgmiselt:

  • kodanike arenguprobleemidest teadlikuks muutmine, millel põhineb ülemaailmse vastastikuse sõltuvuse parem mõistmine;
  • üldsuse kaasamine säästva arengu aktiivsesse toetamisse, et vaesus väheneks ning et suhted arenenud ja arenevate riikide vahel kujuneksid õiglasemaks;
  • kodanike osaluse kasvatamine ka ülemaailmseid arenguid mõjutavate otsuste tegemisel, muuhulgas uute ideede ja lahendustega.

Rakendatavad abinõud jagunevad omakorda kaheks:

  • erinevatele õppemeetoditele, millega omandatakse teadmisi ja pädevusi kas vastavas haridussüsteemis või väljaspool seda, orienteeritud üldine õppimine;
  • jätkusuutlikuma poliitika, poliitilis-majandusliku keskkonna ja elutavade kujundamiseks osalust ja poolehoidu taotlevate kampaaniate korraldamine.

Komisjoni samanimelisest programmist ingliskeelse ülevaate andev lehekülg asub https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/development-education-and-awareness-raising_en aadressil.